Przydomowe oczyszczalnie
?ciekw dla twojego domu
Sotralentz
Sotralentz
Urz?dzenia SOTRALENTZ posiadaj? Aprobat? Techniczn? Instytutu Ochrony Srodowiska nr AT/2006-08-0003/A1, Osadniki gnilne i Epurblock posiadaj? znak CE.
Epoka tadycyjnego, najcz??ciej nieszczelnego szamba przemija nieodwracalnie. Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach nieskanalizowanych wymaga nowoczesnych, ekologicznych i tanich systemw dla rozwiazania problemu ?ciekw, jakimi s? biologiczne oczyszczalnie ?ciekw.
 • 30 lat dowiadcze? na rynku europejskim
 • gwarancja wysokiego efektu oczyszczania
 • minimum czynnoci eksploatacyjnych
 • niewielka powierzchnia zabudowy
 • energia elektryczna potrzebna tylko w wyj?tkowych sytuacjach, kiedy zachodzi koniecznos? zainstalowania przepompowni sciekw
 • podniesienie wartoci twojej nieruchomosci
 • sie? autoryzowanych partnerw w ca?ej Polsce
Ka?da instalacja przydomowej oczyszczalni sciekw sk?ada si? z dwch podstawowych cz??i: podczyszczania beztlenowego (EPURBLOC + ewentualny separator t?uszczu) oraz w?aciwego doczyszczania tlenowego (drena? rozs?czaj?cy, a w trudniejszych warunkach - filtr piaskowy, kopiec filtracyjny lub z?o?e biologiczne z recylkulacj? sciekw). Niezawodnosc doczyszczania tlenowego zale?y w du?ej mie?e od formy i jakoci zastosowanego osadnika EPUBLOC wykonany z polietylenu wysokiej g?stoci PEHD zaawansowan? metod? wyt?aczania z rozdmuchem, posiada wyd?u?ony kszta?t, cz?sciowy podzia? na komory, swietny zintegrowany filtr doczyszczaj?cy i szereg innych zalet gwarantuj?cych bezawaryjne i d?ugowieczne u?ytkowanie ca?ej instalacji. Jego konstrukcja i materia? zapewniaj? odpornosc na napr gruntu, korozj? oraz zamarzanie.
Przygotowanie inwestycji:
Monta? ka?dej przydomowej oczyszczalni sciekw winien by? poprzedzony:
 • rozpoznaniem warunkw wodno-gruntowych na Twojej dzia?ce;
 • wykonaniem operatu wodno-prawnego w wypadku odprowadzania sciekow do odbiornika powierzchniowego lub prowadzenia dzia?alnoci gospodarczej;
 • zg?oszenie budowy w??ciwemu organowi terenowemu (Starostwo Powiatowe lub Urz?d Miasta).
  Pomoc autoryzowanego partnera b?dzie nieodzowna na ka?dym z tych etapw.

  Pozosta?e zasady:

 • Pomi?dzy drena?em rozs?czaj?cym a poziomem wd gruntowych (najwy?szym rocznym)musi by? zachowana odleg?osc min 150cm.
 • Dla zapewnienia warunkw tlenowych drena? nie mo?e by? posadowiony zbyt g??boko, a ca?a instalacja winna by? zaopatrzona w odpowiedni? wentylacj? nisk? i wysok?.
 • EPUBLOC musi by? posadowiony p?ytko (max. 60cm p.p.t.)
 • instalacja nie mo?e by? montowana na terenach okresowo zalewanych
 • nale?y zapewni?odp?yw wd powierzchniowych w kierunku od urz?dze? (niwelacja terenu)
  Monta? oczyszczalni powinien by? przeprowadzony przez (lub pod nadzorem) Autoryzowanego Partnera

  Eksploatacja oczyszczalni:
  Twoja przysz?a oczyszczalnia wymaga minimum zabiegw serwisowych. S? one jednak konieczne dla prawid?owego jej funkcjonowania. Szczeg?y znajdziesz w Ksi??ce u?ytkownika oczyszczalni. Zapytaj Autoryzowanego Partnera o mo?liwosc zlecenia us?ugi serwisowania Twojej oczyszczalnu.

  SOTRALENTZ udziela 10-letniej gwarancji na swoje urz?dzenia pod warunkiem w?aciwego ich posadowienia i u?ytkowania. Za sprawne funkcjonowanie ca?ej instalacju odpowiada projektant i instalator.