Weze_GamratW??e i przewody elastyczne to specjalne elementy instalacji przesy?owych wykonane ze zmi?kczonego PVC i wzmocnione spiral? z twardego PVC. Taka ich budowa powoduje, ?e s? niezwykle wytrzyma?e, a rwnocze?nie elastyczne.
Gamrat zajmuje si? produkcj? w??y i przewodw elastycznych od ponad 30 lat. Przez ten okres doskonalili?my technologi? produkcji dostosowuj?c j? do rosn?cych potrzeb rynku i wymaga? Odbiorcw. Zdobyte do?wiadczenia owocuj? obecnie przy opracowywaniu nowych produktw.
Nasze w??e i przewody elastyczne stosowane s? prawie we wszystkich ga??ziach przemys?u: w rolnictwie, kopalniach, przemy?le stoczniowym i mechanicznym, zak?adach komunalnych i telekomunikacji. Przeznaczone s? zarwno do przesy?ania wody pitnej i artyku?w spo?ywczych jak rwnie? py?w, szlamw, substancji chemicznych i ropopochodnych.
Spo?rd wielu wyr?niaj?cych w?a?ciwo?ci w??y i przewodw elastycznych u?ytkownicy zwracaj? szczegln? uwag? na ich du?? odporno?? na ?cieranie i oddzia?owywanie wi?kszo?ci agresywnych substancji chemicznych, w?asno?ci przeciwwybuchowe oraz nie bywa?? trwa?o??.

Oferujemy nast?puj?ce serie w??y:

gamrat hydro

gamrat agro

gamrat eko

gamrat petro

gamrat sanit

Gamrat Went

gamrat went-sel