Bioaktywator Bio 7 Choc (Bio 7 Choc) (nr art22988)

Stosuje si? go w nowo uruchamianych osadnikach, lub po ich opr?nieniu , a tak?e w przypadku zniszczenia flory bakteryjnej. Bio 7Choc to naturalne szczepy bakterii, dro?d?e i enzymy wspomagane witaminami. Preparat gwarantuje wyj?tkowo szybki wzrost flory bakteryjnej.
Biopreparat Bio 7 Max (Bio 7 Special Fosses toutes eaux) dodatkowo wzbogacony o bakterie rozk?adaj?ce t?uszcze (nr art. 32525,32245)

Biopreparat Bio 7 Max dodatkowo wzbogacony o bakterie rozk?adaj?ce t?uszcze, to receptura opracowana do kompleksowego utrzymania i eksploatacji osadnikw, zawiera 3 sk?adniki biologiczne niezb?dne dla prawid?owego funkcjonowania osadnikw.
W?a?ciwo?ci:

 • zawiera skoncentrowany sk?adnik enzymatyczny rozk?adaj?cy t?uszcze, zapobiegaj?cy zatorom, wzmocniony przez enzymatyczne aktywatory
 • liczne (tysi?ce miliardw) specjalne, ?ywe bakterie niezb?dne w procesie oczyszczania ?ciekw (oczyszczanie + up?ynnianie + hydroliza)
 • bakteryjne aktywatory przy?pieszaj?ce i optymalizuj?ce mikrobiologiczne dzia?anie bakterii
 • jednocze?nie preparat dzia?a na t?uszcze
 • zapobiega gromadzeniu si? t?uszczu i zatorom, likwiduje nieprzyjemne zapachy i zmniejsza ilo?? operacji usuwania osadw
Biopreparat Bio 7 Entretien (Bio 7 Entretien Fosses) (nr art. 22987)

Do regularnego stosowania w funkcjonuj?cych osadnikach (po uprzednim zaszczepieniu Bio 7Choc). Bio 7 Entretien jest mieszank? starannie wyselekcjonowanych naturalnych szczepw bakterii, dro?d?y oraz enzymw przyspieszaj?cych neutralizacj? i rozk?ad ?ciekw.
Biopreparat Bio 7 Sp?uczka WC (Bio 7 Reservoir WC) (nr art. 31476)

Biopreparat Bio 7 Sp?uczka WC to kostka - aktywator biologiczny, ktry ??czy funkcje czyszczenia muszli WC z funkcj? wspomagania eksploatacji osadnikw. Stanowi alternatyw? dla Bio7 Entretien !
W?a?ciwo?ci:

 • uwalnianie aktywnych substancji nast?puje podczas ka?dego uruchomienia sp?uczki
 • zapobiega tworzeniu si? kamienia w muszli WC
 • likwiduje nieprzyjemne zapachy
 • aktywator bakteryjny zapobiega zapychaniu si? instalacji i eliminuje inne niedomagania osadnikw
 • ?atwe i szybkie umieszczanie kostki w zbiorniku sp?uczki
 • brak bezpo?redniego kontaktu z preparatem w trakcie eksploatacji
Bioaktywator Bio 7 G (Bio 7 G Choc)(nr art. 22988) 

Bioaktywator Bio 7 G przyspiesza degradacj? t?uszczy i zapobiega ich odk?adaniu si? w przewodach kanalizacyjnych. Szczeglnie zalecany w przypadku zainstalowania separatora t?uszczu.

Biopreparat Bio 7 T?uszcze (Bio 7 Graisses) (nr art. 31 477)

Biopreparat Bio 7 T?uszcze s?u?y do eksploatacji separatorw t?uszczu oraz instalacji kanalizacyjnych. Degraduje powsta?e zatory t?uszczu oraz zapobiega ich powstawaniu.
W?a?ciwo?ci:

 • eksploatacja separatorw t?uszczu
 • udra?nianie biologiczne: po??czenie dro?d?y i wyselekcjonowanych bakterii zawartych w kapsu?kach powoduje biologiczn? degradacj? zatorw t?uszczu i zapobiega ich powstawaniu
 • likwiduje nieprzyjemne zapachy
Biopreparat Bio 7 Drena?-udra?nianie (Bio 7 Regards Drains et grosses canalisations) (nr art.32526)

Biopreparat Bio 7 Drena?-Udra?nianie to preparat niezwykle skutecznie zapobiegaj?cy problemom zwi?zanym z zapychaniem si? drena?u, studzienek i ca?ej instalacji kanalizacyjnej.
W?a?ciwo?ci:

 • eliminuje t?uszcze
 • usuwa kamie? i likwiduje nieprzyjemne zapachy
 • ?atwy i praktyczny w u?yciu = 1 kostk? nale?y umie?ci? w ka?dej studzience kanalizacyjnej
 • dzia?anie kostki oko?o 2 miesi?cy
Biopreparat Bio 7 Kanalizacje (Bio 7 Canalisations) (nr art. 32524)

Biopreparat Bio 7 Kanalizacje to preparat biologiczny przeznaczony do udra?niania, likwidacji nieprzyjemnych zapachw, zapobiegaj?cy gromadzeniu si? kamienia w syfonach zlewozmywakw, umywalek, natryskw oraz w przewodach kanalizacyjnych.
W?a?ciwo?ci:

 • naturalny proszek na bazie specjalnych enzymw rozk?adaj?cy t?uszcze + wyselekcjonowane mikroorganizmy wytwarzaj?ce enzymy
 • bardzo szybkie dzia?anie i przez d?ugi okres
 • natychmiastowy ?wie?y zapach w mikrokapsu?kach Oryginalna i unikalna receptura jest opatentowana przez Laboratoria Ecogene
Bio7 WC kostka (Detartrant Biologique) (nr art. 31480)

Bio7 WC kostka jest to odkamieniacz biologiczny ktry czy?ci i odkamienia muszle WC oraz rury kanalizacyjne ??cz?ce je z osadnikiem.
W?a?ciwo?ci:

 • specjalne dzia?anie zapobiegaj?ce tworzeniu si? kamienia w muszli i kanalizacji
 • aktywatory biologiczne neutralizuj?ce nieprzyjemne zapachy i zapobiegaj?ce zapychaniu si? kanalizacji
 • zapewnia prawid?owe dzia?anie osadnika
 • wydziela przyjemne zapachy przy ka?dorazowym uruchomieniu sp?uczki
 • ?atwe i praktyczne zamocowanie na kraw?dzi muszli WC
Bio7 ?el do WC - (Detartrant gel WC) (nr art.31474)

Bio7 ?el do WC - czy?ci i usuwa kamie? z powierzchni muszli WC.
W?a?ciwo?ci:

 • Zapewnia prawid?owy przebieg procesw biologicznych zachodz?cych w osadnikach (uzupe?nienie preparatw Bio 7 Choc i Bio 7 G)
 • nieszkodliwy dla kanalizacji
 • natychmiastowe dzia?anie od?wie?aj?ce
 • w postaci ?elu aby d?u?ej dzia?a? na powierzchni muszli WC Zastosowanie:
 • czy?ci i usuwa kamie? z powierzchni muszli WC
 • ulega ca?kowitej biodegradacji
Bio 7 Studnie ch?onne (Bio 7 Puisard) (nr art. 31475)

Bio 7 Studnie ch?onne jest przeznaczony do usuwania kamienia i zatorw w studniach ch?onnych. Skuteczny po uprzednim zastosowaniu Bio7 T?uszcze, preparatu ktry eliminuje t?uszcze, podstawowa przyczyn? niedro?no?ci. Zastosowanie Bio7 T?uszcze musi poprzedzi? u?ycie Bio7 Studnie ch?onne minimum 72 godziny wcze?niej.
W?a?ciwo?ci:

 • idealny do eksploatacji studni ch?onnych
 • usuwa kamie? i udra?nia
 • zwi?kszona skuteczno?? przy jednoczesnym zastosowaniu
  Bio 7 T?uszcze lub Bio7 G
Bio7 ?azienka udra?nianie - (Debouchvit salle de bains ) (nr art. 32015)

Bio7 ?azienka- udra?nianie to ?rodek do szybkiego udra?niania odp?yww w ?azience rozpuszcza materi? organiczn? a w szczeglno?ci w?osy, ktre s? g?wnym odpowiedzialnym za zatkanie odp?ywy wanien i umywalek. Nie wp?ywa negatywnie ani na uszczelki, ani na rury kanalizacyjne, ani te? na armatur? umywalek, wanien i bidetw. ?rodek do szybkiego udra?niania odp?yww w ?azience ECOGENE jest kompatybilny z osadnikami gnilnymi i szambami.


BIOSANIT 250

BIOSANIT

Ekologiczny preparat do szamb i oczyszczalni

Nowoczesny i ekologiczny biopreparat BIOSANIT s?u??cy do obrbki i unieszkodliwiania ?ciekw i nieczysto?ci zgromadzonych w szambach, oczyszczalniach ?ciekw i urz?dzeniach o podobnym dzia?aniu. Zastosowanie preparatu niweluje przykre zapachy pochodz?ce z tych urz?dze? oraz zapobiega przedostaniu si? do gruntu szkodliwych substancji zawartych w nieczysto?ciach i ?ciekach , pochodz?cych z gospodarstw domowych, moteli, pensjonatw, szk? itp.
Stosowanie:

 • przy pierwszym uruchomieniu
 • do regularnego stosowania

BIOLUX 250

BIOLUX

Ekologiczny preparat odt?uszczaj?cy do udra?niania systemw kanalizacyjnych

Biopreparaty BIOLUX przeznaczone s? do udro?nienia kanalizacji poprzez usuni?cie nagromadzonych w niej osadw oraz t?uszczy. Ma to istotne znaczenie aby zapewni? odpowiedni stan techniczny instalacji kanalizacyjnych. Regularne stosowanie odpowiednich dawek pozwala unikn?? wielu niespodzianych sytuacji tj.:

 • odk?adania si? odpadw i t?uszczy w instalacji
 • zw??aniu przekroju rur a tym samym nieodpowiednia dro?no?? kanalizacji
 • niszczenie materia?u, z ktrego wykonane s? rury (gnicie)

BIOLUX KANA

BIOLUX-KANA?

Ekologiczny preparat udra?niaj?cy kanalizacj? wewn?trzn? I zewn?trzn?

Preparat enzymatyczno-bakteryjny BIOLUX-KANA? jest nowoczesnym ?rodkiem ktry w ?atwy i tani sposb oczyszcza kanalizacj? ze z?ogw i zanieczyszcze?. Sk?onno?? do gromadzenia si? osadw oraz zarastanie kratek ?ciekowych i studzienek mo?e by? przyczyn? awarii, ktrych usuni?cie wi??e si? z wysokimi kosztami. Regularne stosowanie biopreparatu BIOLUX-KANA? pozwoli unikn?? wielu niespodziewanych sytuacji.

POCH?ANIACZ ZAPACHW

Nowoczesny preparat higieniczny do WC i kanalizacji o przed?u?onym dzia?aniu, przeznaczony do urz?dze? sanitarnych: ceramicznych, metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych. Likwiduje uci??liwe zapachy i powoduje rozk?ad z?ogw organicznych zalegaj?cych w trudno dost?pnych miejscach kanalizacji.

Preparat dzia?a na d?ugo?ci ca?ego systemu kanalizacyjnego. Systematyczne stosowanie konserwuje rury kanalizacyjne, pozwala wyeliminowa? z u?ycia agresywne ?rodki ?r?ce szkodliwe dla cz?owieka i ?rodowiska.

Dzia?a ju? po 4 godzinach od zastosowania.
Jedna dawka wystarcza do 14 dni.
Dla utrzymania efektu zaleca si? regularne stosowanie.

BLOKADA ZAPACHW

BLOKADA ZAPACHW

Ekologiczny ?rodek do zwalczania uci??liwych zapachw i odorw

Biopreparat poprawia warunki sanitarno-higieniczne w r?nego typu obiektach: toaletach, kabinach przeno?nych, latrynach. Eliminuje przykre zapachy i odory ju? po 4 godz. od zastosowania.
1 saszetka dzia?a do 3 tygodni !
Przeznaczony do trudno dost?pnych miejsc.
Stosowa? :

 • wewn?trz - bezpo?rednio do WC i sp?ukujemy wod?
 • zewn?trz - bezpo?rednio do szamb, oczyszczalni, kratki ?ciekowej itp.
 • w pomieszczeniach inwentarskich - (1 saszetka na 10m2)