header_02

Firma EURO-PLAST oferuje pe?n? gam? urz?dze? do monta?u przydomowych oczyszczalni ?ciekw z drena?em rozs?czaj?cym.
W?rd u?ytkownikw oraz fachowcw oczyszczalnie EURO-PLAST otrzymuj? wysokie oceny zarwno pod wzgl?dem technicznym jak i skuteczno?ci dzia?ania.

Przydomowe oczyszczalnie ?ciekw z drena?em rozs?czaj?cym EURO-PLAST s? przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drena? rozs?czaj?cy) ?ciekw bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.
Przed rozpocz?ciem monta?u ka?dej przydomowej oczyszczalni ?ciekw z drena?em rozs?czaj?cym nale?y wykona? rozpoznanie warunkw gruntowo - wodnych na dzia?ce, gdzie ma by? posadowiona oczyszczalnia oraz zg?osi? budow? w?a?ciwemu organowi terenowemu.

Eksploatacja oczyszczalni:

  • wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesi?cy i przep?ukiwanie materia?u filtracyjnego wod?
  • wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata
  • zaleca si? stosowanie biopreparatw

Urz?dzenia produkowane przez firm? EURO-PLAST s? produkowane zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami i posiadaj? wymagane atesty, aprobaty i certyfikaty.

  • Osadniki gnilne EURO-PLAST: zgodno?? z PN-EN 12566-1/A1, oznakowanie CE
  • Studzienki EURO-PLAST: AT/2010-08-0245/A2 Instytutu Ochrony ?rodowiska
  • Z?o?e rozs?czaj?ce EURO-PLAST: AT/2010-08-0246/A2 Instytutu Ochrony ?rodowiska
  • Pakiety - elementy drena?u rozs?czaj?cego: AT/2009-08-0325 Instytutu Ochrony ?rodowiska

oczyszczalnia drena?owa schemat